ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD

Čerpáme evropské dotace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

IČO : 751 21 531

ŠABLONY


Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3

Projekt ŠABLONY je spolufinancován Evropskou unií.


Cíl projektu:


 • Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 • Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 • Personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

 • Společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

 • Rozvoj ICT.

 • Spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.


Popis projektu prostřednictvím zvolených aktivit:


 • Školní asistent

cílem:

– podpora žákům ohroženým školním neúspěchem

– pomoc pracujícím rodičům s docházkou dětí do ZUŠ (MŠ, 1. stupeň ZŠ)


 • Koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací

cílem:

– navazování kontaktů a spolupráce s příbuznými organizacemi/institucemi/firmami/úřady a vyhledávání možných forem spolupráce

– otevírání školy směrem k širší veřejnosti

výsledky realizace:


 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ

cílem:

– podpora vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů

– vzdělávání v oblasti ICT

výsledky realizace:


 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

cílem:

– popořit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol

výsledky realizace:


 • Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ

cílem:

– prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků ZUŠ a odborníků z praxe v rámci jednotlivých uměleckých oborů

– zlepšení kvality výuky

výsledky realizace:


 • Projektový den mimo školu

cílem:

– rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky

– rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí dětí a žáků

výsledky realizace: