ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD

Čerpáme evropské dotace

SZIF - Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska č. 4 PRV

Fiche č. 8 – A.3.1.3 Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových aktivit - rozvoj obcí

Název projektu : KLAVÍRNÍ KŘÍDLO


Celková výše nákladů : 498 000 Kč

80% - dotace Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska č. 4

20% - z rozpočtu školy


Do Koncertního sálu bylo koncem srpna 2020 přivezeno zcela nové křídlo Reček, které bylo vyrobeno v Jiřetíně pod Bukovou firmou Martina Rečka. Financováno bylo z dotace - Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska (398 400 Kč) a z prostředků zřizovatele - Města Tanvald (99 600 Kč).

Koncertní sál se tedy pyšní nástrojem v moderním šedočerném pololesku s mimořádným zvukovým potenciálem, který je kvalitním a reprezentativním nástrojem vhodným nejen pro interní koncerty a výuku našich žáků, ale i pro pořádání soutěží či jiných akcí s účastí umělců mimo ZUŠ Tanvald.

Záměr koupit klavír je v souladu s dlouhodobým plánem obnovy a rozšíření inventáře hudebních nástrojů Základní umělecké školy Tanvald. Zároveň je řešením pro zvyšující se počet žáků a s ním spojené přijímání nových pedagogů a zřizování nových učeben hudebního oboru, které je třeba vybavit funkčními hudebními nástroji, především klavíry.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TANVALD

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

IČO : 751 21 531

ŠABLONY


Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3

Projekt ŠABLONY je spolufinancován Evropskou unií.


Cíl projektu:


 • Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 • Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 • Personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

 • Společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

 • Rozvoj ICT.

 • Spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.


Popis projektu prostřednictvím zvolených aktivit:


 • Školní asistent

cílem:

– podpora žákům ohroženým školním neúspěchem

– pomoc pracujícím rodičům s docházkou dětí do ZUŠ (MŠ, 1. stupeň ZŠ)


 • Koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací

cílem:

– navazování kontaktů a spolupráce s příbuznými organizacemi/institucemi/firmami/úřady a vyhledávání možných forem spolupráce

– otevírání školy směrem k širší veřejnosti

výsledky realizace:


 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ

cílem:

– podpora vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů

– vzdělávání v oblasti ICT

výsledky realizace:


 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

cílem:

– popořit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol

výsledky realizace:


 • Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ

cílem:

– prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků ZUŠ a odborníků z praxe v rámci jednotlivých uměleckých oborů

– zlepšení kvality výuky

výsledky realizace:


 • Projektový den mimo školu

cílem:

– rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky

– rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí dětí a žáků

výsledky realizace: